Városháza


elugy banner 2Általános tájékoztató

Elektronikus űrlap kitöltésével kezdeményezhető eljárások

E ügyintézés

Elekronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató

 

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről és az ellenőrzött bejelentésről szóló 190/2020. (V.8.) Kormányrendelet szerinti bejelentés megtehető az alábbi e-mail címen: bejelentes@vamospercs.hu

 

 

Felhívja a bíróság a civil szervezet figyelméta következőkre:Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ávalkihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel meghozott 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdéseértelmében rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodni tilos.Magyarország Kormányának 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete 3. §(1)-(2)bekezdéseinek értelmébena jogi személy döntéshozó szervének üléseideértve küldöttgyűlést ésa részközgyűlést is nem tartható meg olyan módon, hogy az a tag személyes részvételét igényelje,abbanaz esetben sem, ha az ülés e rendelet hatálybalépésekor már összehívásra került.A jogi személy döntéshozó szervénekülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével tartható meg, vagyhatározathozataláraha a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása nélküli döntéshozataltnem zárja ki az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet,akkor is, ha a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak feltételeiről nem, vagy e rendeletbenfoglaltaktól eltérően rendelkezik.A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:20. § (1) bekezdéseértelmében:ha a létesítő okirat a határozathozatalt ülés tartása nélkül is lehetővé teszi, az ilyen határozathozatalt az ügyvezetés a határozat tervezetének a tagok vagy alapítók részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok vagy alapítók számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére.A (2) bekezdés szerintaz ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselőtag vagy alapító jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.A (4)bekezdés értelmébenaszavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül-ha valamennyi tag vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül -az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal vagy az alapítókkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.A fentiek értelmébentehát a civil szervezet legfőbb szerve: a közgyűlés, azaz a tagok összessége még abban az esetben is jogosult ülés tartása nélkül döntést hozni, amennyiben a hatályos alapszabály ezt kifejezetten kizárja,azonban szem előtt kell tartania a következőket:A102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 4. §(1)-(2) bekezdéseiértelmében:Ha a jogi személy létesítő okirata az elektronikus hírközlő eszközök használatának, illetve az ülés tartása nélkülidöntéshozatalnak a szabályairól nem, vagy e rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik, ezeknek a szabályoknaka megállapítására és a tagokkal való közlésére a jogi személy ügyvezetése több önállóan eljáró vezetőtisztségviselő esetén a munkáltatói jogok gyakorlására feljogosított vezető tisztségviselő jogosult a következőrendelkezések betartása mellett:

a) a napirendrevonatkozó részletes tájékoztatás nem mellőzhető [Ptk. 3:17. § (3) bekezdés], és a határozattervezetét a taggal közölni kell,b) elektronikus hírközlő eszköz útján való jelenlétre vonatkozóanba) meg kell határozni az igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközöketés informatikaialkalmazásokat, ésbb) ha a jogi személy ügyvezetése a tagokat (képviselőiket) személyesen nem ismeri, meg kell határoznia személyazonosság igazolásának módját,c) ülés tartása nélküli döntéshozatal eseténca) a szavazat megküldésére legalább 15 napot kell biztosítani,cb) a Ptk. 3:20. § (2) és (4) bekezdését alkalmazni kell,cc) a tag a döntéshozó szerv ülésének összehívását vagy az elektronikus hírközlő eszköz útján valómegtartását nem kezdeményezheti,cd) a tag szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a tag személye(név, lakóhely vagy székhely, szervezet esetén képviselőjének neve), a szavazásra bocsátotthatározattervezet megjelölése több határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma ésaz arra adott szavazat, ésce) a tag a szavazatát a 7. §-ban meghatározott módon is megküldheti.A (3) bekezdés értelmében a jogi személy erre kijelölt vezető tisztségviselője vezeti le a döntéshozó szerv ülését és készíti el a döntéshozó szerv ülésének jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának körülményeit is. Jelenléti ívet nem kell készíteni, azonban a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok adatait. A jegyzőkönyvet az ülést levezető vezető tisztségviselő írja alá.A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§(1)bekezdése kimondja, hogyha a 3. § (3) bekezdésében meghatározott eset nem áll fenn, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról,az adózott eredmény felhasználásáról és a döntéshozó szerv hatáskörbe tartozó,azonban a jogi személy törvényesműködésének fenntartásához, a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerűés felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben a (2) bekezdésben meghatározottkorlátozásokkal a jogi személy ügyvezetése határoz.A (2) bekezdés a)-c) pontjai szerint ajogi személy ügyvezetésea) a jogi személy létesítő okiratát nem módosíthatja, kivéve, ha arra a veszélyhelyzet ideje alatt hatályba lépőjogszabály rendelkezése alapján van szükség,b) a jogi személy jogutód nélküli megszűnéséről nem dönthet,c) a jogi személy átalakulását, egyesülését vagy szétválását nem határozhatja el és folyamatban lévőátalakulásban, egyesülésben vagy szétválásban a döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó kérdésben nemdönthet.A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint:ajogi személy vezető tisztségviselőkből álló ügyvezető testülete, felügyelőbizottságaüléseit elektronikus hírközlő eszköz útján vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszközigénybevételével is megtarthatja, vagy írásbeli egyeztetést folytathat, és a jogi személy irányításával kapcsolatosdöntéseket írásban is meghozhatja.Ha az elektronikus hírközlő eszköz vagy más személyazonosítást lehetővé tevőelektronikus eszköz útján való tanácskozás és döntéshozatal szabályaira nincs elfogadott eljárásrend vagy az eltéraz e rendeletben foglaltaktól, az ülésezés és a döntéshozatal szabályait a testület elnöke, akadályoztatása eseténhelyettese, ennek hiányában az elnök által kijelölt, mindezek hiányában az ügyvezetés által felkért tag határozzameg és közli az érintettekkel. Az írásbeli egyeztetés és döntéshozatal elektronikus üzenetváltással (e-mail) istörténhet.Felhívja végül a figyelmét a bíróság a civil szervezetnek, hogy lehetősége van a hiánypótlási határidő meghosszabbítása iránti kérelem benyújtására,melyet a „Hiánypótlási határidő hosszabbítása iránti kérelem” elnevezésű, PK-26 jelű űrlapon tud joghatályosan előterjeszteni. Az űrlapot a https://birosag.hu/nyomtatvanyok/egyeb-kerelem-fellebbezes-hianypotlas/hianypotlasi-hatarido-hosszabbitas-irantiweboldalróltudja letölteni, ahol kitöltési útmutatót is talál.

 

 

 

Hirdetési felülettel segíti a helyi termelőket az Agrárminisztérium és a Nébih

Hirdetési felülettel szeretné segíteni a helyi termelők és potenciális vásárlóik összekötését az Agrárminisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) – jelentette be Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár. A kezdeményezés célja, hogy bővüljenek a nehéz helyzetbe került magyar termelők értékesítési lehetőségei. A felület elindításának első lépéseként a termelők regisztrációját várják, ami egy egyszerű űrlap kitöltésével megtehető a hivatal https://portal.nebih.gov.hu/termelo-kereso oldalán.

A koronavírus járvány miatt a helyi termelők többsége nehéz helyzetbe került: egyre több piac zárja be kapuit, más értékesítési felület hiányában pedig a termelők nehezen találnak vevőt terményeik, termékeik számára. Az Agrárminisztérium folyamatosan keresi a lehetőségeket e nehézségek megoldására. Az elmúlt hetekben többek között szorgalmazták a piacok megfelelő óvintézkedések mellett történő újranyitását, de a vendéglátók és közétkeztetők figyelmét is felhívták a helyi termékek előnyeire – emlékezetett az államtitkár.

A magyar termelők segítésének egyik új eleme a „termelő kereső” felület elindítása. Az érdeklődő őstermelők és kistermelők a https://portal.nebih.gov.hu/termelo-kereso oldalon érhetik el a regisztrációhoz szükséges űrlapot. Nevük és elérhetőségeik mellett az általuk kínált főbb terméktípusokat, valamelyik szakmai azonosítójukat kell megadniuk, továbbá, hogy vállalnak-e kiszállítást. A vásárlók, azaz a lakosok és szolgáltatók (kereskedők, vendéglátók, étkeztetők) a későbbiekben ugyanezen oldalon tájékozódhatnak arról, hogy kik és mit kínálnak eladásra a környékükön. A kereshető adatbázis mellett az adatok térképen is megjelennek, még könnyebbé téve a böngészést.

Zsigó Róbert államtitkár kiemelte, hogy az értékesítés folyamatában az agrártárca és a Nébih nem vesz részt, a felülettel kizárólag a kapcsolatfelvétel lehetőségét szeretnék segíteni a lakosság, a szolgáltatók és a helyi termelők között. A helyi termék választása ugyanis mindenki számára előnyös. A vásárlók közvetlen környezetükben, így fenntarthatóbb módon juthatnak kiváló minőségű, magyar alapanyagokhoz, élelmiszerekhez. Vásárlásukkal pedig támogatják a nehéz helyzetbe került helyi termelőket, akik így tovább folytathatják értékes munkájukat.

AM Sajtóiroda

 

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Kormánya a vészhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a vészhelyzet során elrendelt működésének rendjéről szóló 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 8. §-a alapján, a rendelet hatálybalépésekor fennálló és a veszélyhelyzet alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartamát, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatályának időtartamát meghosszabbítja a rendelet hatályvesztésének hónapját követő második hónap végéig.

Amennyiben a koronavírus járvány következtében elvesztette munkahelyét, vagy egyéb ok miatt nehéz anyagi helyzetbe került és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult lenne, kérem szíveskedjen felhívni a Szociális Irodát az 52/591-510 telefonszámon hétfőtől- péntekig 8,00 és 12,00 óra között, ahol ügyintézőink az eljárással kapcsolatban felvilágosítást adnak Önöknek!

Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Nyíradonyi Járási Hivatal által folyósított ellátások időtartama is meghosszabbodik az alábbiak szerint:

  • a vészhelyzet alatt lejáró közgyógyellátásra való jogosultság a vészhelyzet megszűnését követő napjától számított 90 nappal meghosszabbodik,
  • az egészségügyi szolgáltatásra igénybevétele céljából megállapított jogosultság időtartama meghosszabbodik a vészhelyzet megszűnését követő második hónap végéig,
  • az időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT), egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT), gyermekek otthongondozási díja és ápolási díj felülvizsgálatát a folyósító szerv a vészhelyzet megszűnését követő második hónap végéig fogja lefolytatni.

Célunk az, hogy Vámospércs egyetlen polgára se maradjon gondoskodás nélkül!

Vigyázzunk egymásra!

                                   

                                                                                               Ménes Andrea

                                                                                                polgármester

honvedelmi iranyito torzs Foto Botár Gergely

Tájékoztatnak, segítséget nyújtanak, és amennyiben szükséges, biztosítják a rendet - a katonák feladatai veszélyhelyzet idején

 

A veszélyhelyzetben jelentkező feladatok kapcsán a Magyar Honvédségnek, a magyar katonáknak kiemelkedő szerepe van abban, hogy folyamatosan segítsék, tájékoztassák és támogassák a magyar embereket.

Különösen fontos ilyenkor az összefogás, a társszervek kölcsönös támogatása, valamint az, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében bevezetett rendszabályokat mindenki ismerje és betartsa. A magyar emberek számíthatnak arra, hogy a katonák mindent megtesznek a biztonságuk szavatolása érdekében az élet minden területén, ahol szükség lehet a katonai képességek igénybevételére.

A Létfontosságú Magyar Vállalatok Biztonságáért Felelős Akciócsoport – március 14-ei megalakulását követően - soron kívül beazonosította azokat a vállalatokat és társaságokat, amelyek tevékenysége nélkülözhetetlen az ország biztonságos működéséhez, valamint az állampolgárok folyamatos ellátásának biztosításához. A cél az, hogy a magyar emberek a lehető legnagyobb és legszélesebb körű segítséget megkapják. A beazonosított vállalatok közül az elsőként kiválasztott 71-hez március 19-én érkeztek meg a katonák, a rendőrség, illetve a katasztrófavédelem munkatársai. A honvédelmi irányító törzsek nem szakmai irányítást gyakorolnak. Fő feladatuk, hogy a katonák szakmai tudásukkal és a Magyar Honvédség eszközeivel közvetlen segítséget nyújtsanak – logisztikai, teher- és személyszállítási, ellátási, őrzés-védelmi, biztonsági feladatokban - az érintett cégek számára és biztosítsák a köztük való együttműködés szervezett keretek közötti folyamatos és biztonságos működését.

Március 25-én 13-al bővült azon vállalatok köre, amelyekhez katonák érkeztek.

A kiválasztott cégek mind a stratégiai fontosságú ágazatokban, az egészségügy, élelmiszeripar, közlekedés, vízügy, oxigénellátás és az infokommunikáció területén működnek.

A Magyar Honvédség minden – ebben a helyzetben alkalmazható – képességét alkalmazzák a járvány megfékezése érdekében. Az elmúlt napokban tábori ágyakkal és fektetőanyagokkal, a kórházak előtti előszűrő pontokhoz biztosított katonai sátrakkal, (többek között a Szent László Kórháznál huszonnégy óra alatt telepített ROLE-1 egészségügyi sátorrendszerrel) valamint a koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érdekében feladatokat végző személyek étkeztetésével, szállítmányok mozgatásával, védőfelszerelések továbbításával segítették a megelőzési munkákat.

A járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel március 20-ától, az ország több városában katonai rendész járőrök teljesítenek szolgálatot. Ennek elsődleges célja a lakosság biztonságérzetének növelése, a közbiztonság, közrend fenntartásának támogatása. Segítik a rendőrség munkáját a kijárási korlátozással bevezetett intézkedések megismerésében, betartásában is.  Felhívják az állampolgárok figyelmét a rájuk vonatkozó rendeletekre és azok betartásának fontosságára.

A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben a katonai rendészeknek alapfeladataikon felül most további két kiemelt feladatuk van. Az egyik az úgynevezett humanitárius közlekedési folyosó közbiztonságának fenntartása. A korridor lényege, hogy a rendészeti szolgálat az átmenő forgalmat azon keresztül biztosítsa. A rendőrség kilenc benzinkutat és az ahhoz tartozó pihenőt jelölt ki, ahol az ország területén átengedett külföldi állampolgárok megállhatnak pihenni. Ezek közül öt helyen katonák nyújtanak segítséget az érintetteknek.

A magyar katonáknak továbbra is jelentős szerepe van az országhatáraink védelmében és a határátkelőhelyek biztosításában.

Katonák segítik március 30-ától 51 kórház vezetőit abban, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében a szükséges egészségügyi felszerelések, berendezések, gyógyszerkészletek és fertőtlenítőszerek megóvása biztosított legyen, valamint a járványveszéllyel összefüggő szabályok betartatása ne szenvedjen csorbát.

A magyar állampolgárok egészségügyi és fizikai biztonsága érdekében biztosítják az egészségügyi intézmény és az Operatív Törzs közötti közvetlen kapcsolattartást és a soron kívüli információáramlást, valamint a kórházparancsnok munkájával elősegíti az egészségügyi intézmény veszélyhelyzetben keletkező kiemelt érdekeinek érvényesítését az Operatív Törzs felé.

Bízzanak bennünk! A járvány megfékezése érdekében, rendkívül fontos az összefogás. Tegyünk meg mindent együtt az ország, a magyar emberek biztonságáért!

BIZTATÁS

A hazáért élni, szenvedni, s jót tenni,
Ügye mellett önként s bátran bajra menni,
Kárt, veszélyt, rabságot érte fel sem venni,
S minden áldozatra mindenha kész lenni -

Barátom! oly dolgok, melyek az embernek
Dicsőség mezején oszlopot emelnek,
S melyekért, bár, míg élsz, sokan nem kedvellnek,
A jók sírodban is áldanak, tisztelnek.

Batsányi János.

sátorrendszer a Szent László Kórháznak Foto Ruzsa István

 

 

 - DOC009.pdf

 - DOC010.pdf

 

 

A koronavírus járvány elleni minél hatékonyabb védekezés érdekében a Kormány március 16-ától elrendelte az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarendre való átállást. Ezzel kapcsolatban először is szeretném megköszönni Önnek, hogy ebben a mindannyiunk számára nagy kihívást jelentő helyzetben helytállásával és támogatásával segíti gyermekét, gyermekeit abban, hogy iskolai feladataikra, a tanulásra tudjanak koncentrálni.

Röviden szeretném tájékoztatni Önt az új munkarendre való átállás első hetének tapasztalatairól.

Az átállást megelőző napok várakozása után az iskolák döntő többségében nagy lelkesedéssel vágtak bele a tanulók és a pedagógusok is a tantermen kívüli, digitális oktatásba. Úgy látjuk, a pedagógusok nagyon komoly aktivitást mutatnak az online platformokon, nagyon sokat dolgoznak azért, hogy a veszélyhelyzet ellenére gyermekeinknek a lehető legtöbbet adják, ezért mindannyian köszönettel tartozunk nekik. A tanulók számára is nagy élményt és tanulási lehetőséget kínál az új módszer, bár sokaknak hiányzik az iskola és a barátok, köztük olyanoknak is, akik esetleg eddig nem is szerettek oda járni. Ez érthető, ilyenkor látszik, hogy az iskoláknak a tudás és a különféle kompetenciák átadásán túl milyen fontos szerepe van a közösségek megteremtésében.

A tantermen kívüli, digitális munkarendre való átállást azzal is igyekszünk segíteni, hogy az Oktatási Hivatal honlapján(https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/) ajánlást tettünk közzé, amely rengeteg használható digitális tananyagot, a tanulók virtuális együttműködését segítő internetes oldalt tartalmaz. Ezt az elmúlt napokban több százezren nézték meg, amit nagyon köszönünk. Az ajánlás fejlesztése és bővítése folyamatos.

Az új munkarend első napjai azt is megmutatták, hogy az átállás a tananyag mennyiségét jelentősen újra szabta, a felénk érkező jelzések szerint jelenleg néhol túl soknak tűnik, néhol pedig a vártnál alacsonyabb az aktivitás. Ezzel kapcsolatban az Oktatási Hivatal honlapján közzétett ajánlásban kértük a tanárokat, hogy figyeljenek oda a tanulnivaló mennyiségére, de teljesen természetes, hogy kell egy kis idő, amíg a kiadott tananyag nagyságrendje mindenhol beáll. Amennyiben Ön úgy érzékeli, hogy az Önök iskolájában aránytalanul nőtt a korábbiakhoz képest a tanulnivaló mennyisége, kérem, ezt helyben egyeztesse a szülői szervezet az iskola vezetésével.

A tanulás azonban nem csak digitális eszközökön történhet, hiszen feladatokat, olvasnivalót a hagyományos tankönyvekből is fel lehet adni. Emellett az M5 tévécsatorna iskolatévé lett, és minden nap a tanulásban segítséget jelentő műsorokat ad. Hisszük, hogy a digitális tananyagok, a rendelkezésre álló digitális eszközök és a gyerekeknél lévő tankönyvek, a TV adások és a központi módszertani segítség együttesen mindenki számára lehetővé teszi a tanulást ebben a rendkívüli helyzetben.

Ahogyan a Kormány erre vonatkozó határozata is kimondta, amennyibena szülő azt indokolt esetben (például munkavégzése érdekében) igényli, a területileg illetékes tankerületi központ megszervezi a kiscsoportos gyermekfelügyeletet.

Arról is tájékoztatom, hogy kértük az iskolák vezetőit az iskolapszichológusok feladatkörének átgondolására és arra, hogy az előttünk álló időszakban telefonos vagy online megoldások segítségével nyújtsanak mentális segítséget azoknak a gyerekeknek, akik nehezebben birkóznak meg a tartós otthonlét, a bezártság, illetve a járvánnyal kapcsolatos megterhelő hírek okozta lelki megpróbáltatásokkal.

 

Tisztelt Szülő!

Szeretném még egyszer megköszönni Önnek eddigi segítségét! A jelenlegi helyzetben nagyon fontos, hogy gyermekeink élete a lehető legszervezettebben folytatódjon, hogy energiáikat és figyelmüket a tanulásra fordítsák, és ebben minden támogatást megkapjanak. Ennek fenntartása közös felelősségünk, amelyhez további kitartását és együttműködését kérem. Egyúttal tájékoztatom, hogy a jövőben is igyekszem Önt tájékoztatni a tapasztalatokról és a legfontosabb tudnivalókról.

 

Budapest, 2020. március 23.

Dr. Maruzsa Zoltán

köznevelésért felelősállamtitkár

 

 

 

Menes_Andre
Ménes Andrea
Polgármester