Kanyóné Papp Klára
Kanyóné Papp Klára
Jegyző

elugy_banner_2.png


 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

III. Gazdálkodási adatok


1.

A polgármesteri hivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

 

Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.


2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

 

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

 

önként vállalt feladatok

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok.

 

Adó- és költségvetési iroda ügyek

5.

Vámospércs Városi Önkormányzat  által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

 

közszolgáltatások

6.

A polgármesteri hivatal által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, az adatvédelem nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a polgármesteri hivatal által gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

 

 

7.

Vámospércs Városi Önkormányzat nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke.

 

Vámospércsi Hírek - havonta megjelenő számai -
ingyenes kiadás

8.

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületi döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza.

 

testületi ülések anyagai:
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától.

 

testületi ülések anyagai:
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015

10.

Vámospércs Városi Önkormányzat által közzétett hirdetmények, közlemények.

 

Honlapon közzétett hírek

Facebookon közzétett hírek

11.

Vámospércs Városi Önkormányzat által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk.

 

Vámospércsi Hírek - havonta megjelenő számai -
ingyenes kiadás

12.

Vámospércs Városi Önkormányzatnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai.

 

 

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve.

 

közérdekű adatok igénylése

14.

Vámospércs Városi Önkormányzat tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

 

jelentések, statisztikai jelentés

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás polgármesteri hivatalra vonatkozó adatai.

 

statisztikai jelentések listája

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vagy Polgármesteri Hivatala az egyik szerződő fél.

 

 

17.

A polgármesteri hivatala kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

 

Közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó helyi szabályzat

18.

A polgármesteri hivatalra vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista.

 

Közzétételi lista

19.

Vámospércs Városi Önkormányzat kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésére álló formátuma.

 

 

20.

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata.

 

 

21.

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésére bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke.

 

 

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás.

 

 

23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése.

 

 

 

 

Menes_Andre
Ménes Andrea
Polgármester

KatonaDolog(indexKep)